تاجیکستان

پایتخت
زبان رسمی
دین
مساحت
جمعیت
واحد پول